W związku z rozwijającą się sytuację epidemiczną w kraju wojewoda poinformował jednostki samorządu terytorialnego, że nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał.

Uchwały podejmowane za pośrednictwem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak uchwały podejmowane w tradycyjny sposóbczytamy w komunikacie Tomasza Hinca, Wojewody Zachodniopomorskiego. – Każda sesja Rady Gminy musi być zwołana i przeprowadzona z zachowaniem reguł określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym i w Statucie Gminy. Zachowany musi być sposób i termin poinformowania radnych o obradach, tryb głosowania radnych, jawność działania rady i podejmowania uchwał. Uchwały podjęte zgodnie z regulacjami ustawowymi i statutowymi, niezawierające postanowień sprzecznych z prawem, przyjęte na sesji zwołanej przy wykorzystaniu elektronicznego systemu, nie będą kwestionowane w trybie nadzoru – wyjaśnia Wojewoda.

O możliwości zdalnego odbywania sesji rady gminy w czasie epidemii koronawirusa czytaj więcej tutaj.