UDZIAŁ UMP W PROJEKCIE “ADAPTCITY”

adaptcity_tablica_60x40_prev

Tytuł Projektu: Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu z wykorzystaniem map klimatycznych i partycypacji społecznej

Numer Projektu: LIFE13 INF/PL/000039

Unia Metropolii Polskich, wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (beneficjent koordynujący), Miastem Stuttgart oraz miastem st. Warszawą, jest współrealizatorem (współbeneficjentem) Projektu ADAPTCITY, w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej na rzecz środowiska LIFE+. Krajowym Koordynatorem LIFE+ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Celem Projektu jest propagowanie działań służących adaptacji do zmian klimatu w metropoliach (zarówno wśród władz i administracji miast centralnych, jak i gmin obszarów metropolitalnych).

Projekt otrzymał dofinansowanie (w wysokości 50 proc. kosztów projektu) z instrumentu LIFE+, z konkursu w 2014 roku. Inżynieria finansowa Projektu: 50 proc. środki unijne, 45 proc. NFOŚiGW, 5 proc. środki własne beneficjentów.

Projekt ADAPTCITY jest komplementarny wobec działań prowadzonych na szczeblu rządowym w ramach „Strategicznego Planu Adaptacji” (SPA 2020) .

Strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu

Najważniejsze zadania Projektu:

 Upowszechnianie dorobku miasta Stuttgart w zakresie problematyki adaptacji do zmian klimatu.

 Przygotowanie mapy ryzyka klimatycznego i ich skutków dla ludzi, gospodarki i przyrody.

 Opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu.

 Przeprowadzenie kampanii promujących problematykę adaptacji do zmian klimatu

wśród miast UMP i ich mieszkańców.

 Wydanie poradnika adaptacji dla terenów zurbanizowanych.

Władze i urzędnicy miast UMP będą zachęcani do podejmowania działań intencyjnych, planistycznych, jak i konkretnych przedsięwzięć. Aby uzyskać zainteresowanie ze strony miast logo-AdaptCityi ich silniejsze związanie z Projektem zostanie powołana w UMP Rada Obszarów Metropolitalnych. W jej skład wejdą przedstawiciele wyznaczeni przez Prezydentów Miast. Rada będzie bezpośrednio zaangażowana w zainteresowanie metropolii podejmowaniem działań adaptacyjnych do zmian klimatu, pomoc w zorganizowaniu konferencji tematycznych oraz międzynarodowej konferencji na zakończenie Projektu.

Unia Metropolii Polskich wyznaczyła do realizacji Projektu:

– dra Igora Zachariasza, zastępcę dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich jako Subkoordynatora Projektu w UMP,

– Marię Starkowską, koordynatora prac komisji w Biurze Unii Metropolii Polskich jako Asystenta Projektu w UMP.

Całkowity budżet Projektu wynosi 1 359 960 Euro, w tym budżet dla UMP – 86 183 euro.

Wkład własny UMP: 2145 euro.

 Projekt jest realizowany w latach 2014-2018.

Monitoring przygotowania  miast do zmian klimatu

W projekcie “ADAPTCITY” Unia Metropolii Polskich odpowiada między innymi za zorganizowanie Komisji Reprezentantów Metropolii oraz Klimatycznych Forów Metropolitalnych, opracowanie poradnika dla miast adaptacji do zmian klimatu, monitoring działań na rzecz adaptacji oraz zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. „Adaptacja do zmian klimatu w miastach i metropoliach” podsumowującą projekt.

Pierwsze spotkanie miast UMP w ramach Projektu odbyło się 12-16 października 2014 r. w Stuttgarcie.

Program wizyty w Stuttgarcie

Kolejnym krokiem, za którego wykonanie odpowiada UMP, było przygotowanie i rozesłanie do miast UMP ankiety, która miała dać odpowiedź na pytanie, jak dalece polskie metropolie są przygotowane do zmiany klimatu lub jak się do nich przygotowują i jak wiele jeszcze zostało do zrobienia.

Ankieta została przygotowana z pomocą eksperta zewnętrznego i wysłana 11 grudnia 2014 r. (wraz z pismem informującym) do Prezydentów Miast z sugestią, aby za jej wypełnienie odpowiadały osoby uczestniczące w spotkaniu w Stuttgarcie. Wypełnione ankiety zostały przeanalizowane oraz zestawione w tabeli

Ankieta-ADAPTCITY

omowienie_ankiety

Ankieta będzie powtórzona pod koniec realizacji projektu.

Broszura “Dobry klimat dla miast”

W październiku 2017 r. w ramach projektu ADAPTCITY Unia Metropolii Polskich wydała załączoną  broszurę autorstwa dr. Wojciecha Szymalskiego.

Dobry klimat dla miast – broszura Adaptcity