Dobre praktyki miast • 2010

Okładka Dobre Praktyki Wielkich MiastDOBRE PRAKTYKI WIELKICH MIAST

Na swoje 20-lecie, przypadające w roku 2010, Unia Metropolii Polskich wydała książkę “Dobre praktyki wielkich miast”.

Główne miasta przyszłych metropolii – mimo posiadania kompetencji tylko lokalnych, nie regionalnych – pozytywistycznie, krok po kroku tworzą dobre praktyki, także o wymiarze ponadlokalnym. W tym sensie od podstaw budują metropolie.

W publikacji opisano 36 dobrych praktyk – po 3 z każdego z miast UMP.

Dobre Praktyki Wielkich Miast – okładka, informacja o UMP.

Słowo wstępne Prezesa UMP Pawła Adamowicza.

Mapa praktyk zawartych w publikacji (3 praktyki z każdego miasta UMP):

 1. Białystok
  1. Pozyskiwanie środków unijnych na duże projekty
  2. Przebudowa centrum miasta
  3. Jak pokazywać dziedzictwo stuleci?
 2. Bydgoszcz
  1. Współpraca na rzecz obszaru metropolitalnego
  2. Rewitalizacja obszarów nadwodnych
  3. Polityka mieszkaniowa
 3. Gdańsk
  1. Planowanie przestrzenne
  2. Współpraca miasta z biznesem
  3. Kultura. Konkurs otwarty jako forma zarządzania projektem
 4. Katowice
  1. Polityka społeczna. Centrum Aktywności Lokalnej
  2. Komunikacja publiczna w aglomeracji
  3. Organizacja i zarządzanie finansami miasta
 5. Kraków
  1. Wspieranie przez miasto potencjału naukowego i badawczego
  2. Parking w systemie koncesji
  3. Procedury umożliwiające zamianę mieszkań
 6. Lublin
  1. Oświata. Szkolnictwo zawodowe
  2. Szkolenie pracowników. Miejska platforma e-learningowa
  3. Rozwój gospodarczy Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
 7. Łódź
  1. Zewnętrzny wizerunek miasta
  2. Gospodarka wodno-ściekowa
  3. Narzędzia dla rewitalizacji
 8. Poznań
  1. Wspieranie przez miasto sportu dzieci i młodzieży
  2. Partnerstwo publiczno – prywatne
  3. Miejski wolontariat
 9. Rzeszów
  1. Poprawa jakości wody pitnej
  2. Komunikacja publiczna. Autobusy na gaz
  3. Metropolitalna sieć szerokopasmowa
 10. Szczecin
  1. System zarządzania bezpieczeństwem
  2. Strategia zarządzania marką
  3. Oświata. Szczeciński standard organizacyjny
 11. Warszawa
  1. Zarządzanie terenami leśnymi
  2. Program emisji obligacji – EMTN
  3. Komunikacja publiczna. Wspólny bilet
 12. Wrocław
  1. Polityka społeczna. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
  2. Oświata. Wrocławska Koncepcja Edukacyjna
  3. Zarządzanie strategiczne