O UMP

 Misja Unii Metropolii Polskich

Misją Unii Metropolii Polskich jest włączenie metropolii Rzeczypospolitej w sieć metropolii UE. Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. “Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Statutowe cele Unii Metropolii Polskich:

 • wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej,
 • promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych,
 • wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast,
 • współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi, oraz międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej.

Komisje problemowe UMP

Przedstawiciele miast członkowskich współdziałają w następujących 12 komisjach problemowych UMP:

 • Komisja Sekretarzy Miast UMP,
 • Komisja Skarbników Miast UMP,
 • Komisja UMP ds. Badań i Innowacji,
 • Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa oraz Zarządzania Kryzysowego,
 • Komisja UMP ds. Edukacji i Mediów,
 • Komisja UMP ds. Funduszy UE i Stowarzyszenia Eurocities,
 • Komisja UMP ds. Urbanistyki, Transportu i Infrastruktury,
 • Komisja UMP ds. Kultury i Sportu,
 • Komisja UMP ds. Mieszkalnictwa i Polityki Osiedleńczej,
 • Komisja UMP ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska,
 • Komisja UMP ds. Polityki Społecznej oraz Zdrowia,
 • Komisja UMP ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Komisje przygotowują projekty stanowisk Zarządu i Rady UMP w sprawach ważnych dla rozwoju metropolii.

Formy działania UMP

Unia Metropolii Polskich organizuje konferencje, seminaria, konwersatoria i konsylia dla polityków i ekspertów, prowadzi analizy i wydaje publikacje m.in. na temat metropolizacji gospodarki światowej. Dialog z rządem RP Unia Metropolii Polskich prowadzi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponadto opiniuje projekty ustaw dla Sejmu i Senatu, a jej przedstawiciele uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych.

11 miast członkowskich UMP: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław należy do stowarzyszenia wielkich miast europejskich –  Eurocities.

Od 2000 roku Biuro UMP prowadzi Atlas Metropolii Polskich, wykonywany w partnerstwie 12 miast członkowskich.