DELEGACI UMP – KOMISJA HERALDYCZNA

Podstawą działania Komisji Heraldycznej jest Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r., o odznakach i mundurach (Dz.U.Nr 31, poz. 130 ze zm.), znowelizowana m.in. ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r., o zmianie ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.Nr 162, poz. 1126).

Komisja Heraldyczna została powołana rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r., w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U.Nr 6, poz. 83 z póź. zmian.). Komisja Heraldyczna jest zatem organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Jednym z jej podstawowych zadań jest opiniowanie wzorów insygniów i symboli jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zasady postępowania Komisji Heraldycznej, jej strukturę oraz zasady powoływania i odwoływania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r., w sprawie Komisji Heraldycznej (Dz.U.Nr 70, poz. 779 z póź. zm).

W Komisji Heraldycznej Unię Metropolii Polskich reprezentuje Tadeusz Sobieszek, były sekretarz miasta Lublina.