DELEGACI UMP – KOMISJA TRÓJSTRONNA

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno – Gospodarczych stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. Ustawowe umocowanie nastąpiło w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Zasady organizacji Trójstronnej Komisji Do Spraw Społeczno – Gospodarczych reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1455).

Oprócz członków Komisji ustawa przewiduje inne kategorie podmiotów, które mają prawo uczestniczenia w pracach Komisji z głosem doradczym. Należą do nich osoby wskazane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.