STATUT UMP

NIP: 525 16 29 376      Regon: 010266954

Tekst z uwzględnieniem zmian dokonanych: uchwałą nr 8/2003 Rady Fundacji Unia Metropolii Polskich z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany § 18 ust. 2 Statutu Fundacji Unia Metropolii Polskich oraz uchwałą nr 4/2005 Rady Fundacji Unia Metropolii Polskich z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Unia Metropolii Polskich.

STATUT FUNDACJI UNIA METROPOLII POLSKICH

I. NAZWA FUNDACJI, PRZEDMIOT I CEL DZIAŁANIA

§1

 1. Ustanawia się Fundację pod nazwą “UNIA METROPOLII POLSKICH”.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach – tekst jednolity (Dz.U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203).
 3. Fundacja jest ogólnopolską organizacją jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust. 3 i art. 20 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 23 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 761).

§2

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej;
 • tworzenie podstaw kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego;
 • promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych;
 • wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast;
 • współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej.

II. FORMY DZIAŁANIA

§3

Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:

 1. sponsorowanie:
  • banku informacji;
  • badań, analiz, ekspertyz i consultingu dla swoich członków i ich regionów;
  • wszelkich projektów ustawodawczych, uwzględniających szczególną rolę i skalę problemów metropolii w państwie;
  • ogólnopolskich programów restrukturyzacyjnych przeznaczonych dla członków Fundacji i ich regionów,
  • szkoleń i działalności wydawniczej, związanej z rolą miasta w kulturze i cywilizacji europejskiej.
 2. organizowanie:
  • konferencji prezydentów metropolii polskich i zagranicznych;
  • spotkań członków władz miejskich;
  • seminariów, konwersatoriów i paneli z udziałem polityków i ekspertów, poświęconych problematyce miejskiej i metropolitalnej;
  • innych działań na rzecz metropolii polskich.

III. FUNDATORZY

§4

Założycielami-fundatorami Fundacji “UNIA METROPOLII POLSKICH” zwanej dalej Fundacją są osoby prawne – miasta metropolie: Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Szczecin, m.st. Warszawa i Wrocław działające za pośrednictwem swych upełnomocnionych przez Zarządy reprezentantów.

§5

Fundacja może prowadzić swoją działalność także na rzecz innych miast polskich.

§6

Członkostwo w Fundacji nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach międzykomunalnych.

§7

Osoby prawne, które w szczególny sposób przyczyniać się będą do rozwoju Fundacji uzyskają tytuł honorowych fundatorów z prawem powołania upełnomocnionych przedstawicieli do Rady Fundacji. Decyzje w powyższej sprawie podejmuje Rada Fundacji.

 IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§8

 1. Początkowy majątek Fundacji w postaci funduszu założycielskiego stanowi kwota 70.000.000 złotych wniesiona w równych częściach przez fundatorów równocześnie z ustanowieniem Fundacji.
 2. Dochodami Fundacji mogą być:
  • składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Radę Fundacji;
  • darowizny, zapisy i subwencje w formie pieniężnej, ruchomości, nieruchomości, prawa itp.;
  • odsetki od lokaty kapitałów;
  • inne wpływy.

§9

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§10

Uchwały organów kolegialnych Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równości liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§11

Fundacja realizując swe cele statutowe współdziała z:

 1. krajowymi i regionalnymi organizacjami samorządu terytorialnego;
 2. krajowymi i regionalnymi organizacjami samorządu gospodarczego;
 3. międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele do określonych w pkt. 1 i 2.

V. ORGANY FUNDACJI

§12

 1. Wszystkie osoby prawne, które podpisały akt ustanowienia Fundacji przez swoich przedstawicieli tworzą Radę Fundacji. Rada może drogą kooptacji zwiększyć swój skład.
 2. Rada realizując cele Fundacji określone w § 3, m.in:
  • zatwierdza plan działalności rocznej lub wieloletni;
  • zatwierdza plany finansowe;
  • przyjmuje sprawozdania z działalności;
  • przyjmuje i zatwierdza bilans;
  • udziela absolutorium Zarządowi;
  • uchwala zmiany statutu Fundacji.
 3. Pierwszemu posiedzeniu Rady przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady, obecny na posiedzeniu.
 4. Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona na okres czterech lat Przewodniczącego Rady.
 5. Rada Fundacji wybiera na okres czterech lat Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy.
 6. Wyboru Przewodniczącego Rady i poszczególnych członków Zarządu dokonuje się jawnie. Jeżeli jednak członek Rady zażąda tajności, wówczas Rada w głosowaniu zdecyduje, czy wybory będą jawne czy tajne.
 7. Wybranym jest ten kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, za wybranego uważa się kandydata starszego wiekiem.
 8. Rada Fundacji, jako organ statutowy ogólnopolskiej organizacji jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 23 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. Nr 90, poz. 761), wyznacza dwóch przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
 9. Rada Fundacji, jako organ statutowy ogólnopolskiej organizacji jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 lit. a w związku z art. 23 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. Nr 90, poz. 761), wyznacza dwóch kandydatów na członków i dwóch kandydatów na zastępców członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

§13

Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej trzech członków, albo na wniosek Zarządu.

§14

Rada najpierw wybiera Przewodniczącego Rady, następnie odrębnie wybiera Prezesa Zarządu, a w dalszej kolejności pozostałych członków Zarządu (co najmniej trzech), w tym Sekretarza i Skarbnika.

§15

Rada Fundacji może odwołać Przewodniczącego Rady, Zarząd lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji.

§16

Jeśli Przewodniczący Rady, bądź Prezes Zarządu nie może z przyczyn obiektywnych chwilowo pełnić swoich funkcji, wówczas Przewodniczącego Rady zastępuje najstarszy wiekiem członek Rady, a Prezesa Zarządu – Sekretarz.

§17

Rada Fundacji określa w regulaminie szczegółowe zadania i kompetencje Zarządu i jego Prezesa, wykonywane w zakresie bieżącego prowadzenia spraw Fundacji.

§18

 1. Zarząd działa kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu.
 2. Wszystkie ważniejsze decyzje, a zwłaszcza dotyczące rozporządzania majątkiem Fundacji lub podejmowania zobowiązań, których przedmiot przekracza równowartość 50.000.000 zł, Zarząd podejmuje kolegialnie w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, informując o podjętej decyzji Przewodniczącego Rady.

§19

W imieniu Fundacji oświadczenia woli składa Prezes i członek Zarządu lub w razie nieobecności Prezesa dwóch członków Zarządu.

VI. LIKWIDACJA FUNDACJI

§20

Likwidacja Fundacji następuje w wyniku uchwały Rady Fundacji.